Protokół nr 1.2020 z zebrania sołeckiego 10012020

Protokół nr 1.2020

ze spotkania mieszkańców Sulistrowic z Burmistrzem

z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

W spotkaniu uczestniczyło 42 mieszkańców, w obecności Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Radnego MiG, dwóch pracowników UMiG i Sołtysa Sulistrowic.

W pierwszej części zebrania w obecności przedstawicieli Miasta i Gminy Sobótka, poruszono tematy w zakresie:

 • Planu budżetowego Gminy;
 • Wariantów usytuowania targowiska w Sobótce;
 • Podwyżki opłat za śmieci;
 • Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej;

 

W drugiej części Sołtys Sulistrowic dokonała podsumowania swojej pracy za 2019 rok, przy wsparciu członków Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Sulistrowice, Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców dobrej woli. W ciągu minionego roku wykonano następujące zadania:

 1. Prowadzenie strony internetowej wsi sulistrowice.info, będącej jednocześnie elektroniczną tablicą ogłoszeń dla mieszkańców i zbiorem artykułów ze zdjęciami z wydarzeń wsi.
 2. Reaktywacja Stowarzyszenia Sulistrowice, które zrzesza 19 członków. Opracowanie uchwał, aktualizacja statutu, danych w Urzędzie Skarbowym, Sądzie Rejonowym i utworzenie kont bankowych.
 3. Członkowie Stowarzyszenia opracowali logo Sulistrowic, z charakterystycznym atrybutem zalewu na tle gór Ślęży i Raduni i wyznaczyli ambitne cele poprzez odbudowę zaniedbanych miejsc spotkań (świetlica, boisko, centrum wsi, zakątki do odpoczynku), które zostaną sfinansowane z funduszy zewnętrznych.
 4. Założenie 31-osobowego Koła Gospodyń Wiejskich w Sulistrowicach (rękodzieło, prace porządkowe, dekoracje we wsi, praktyczne warsztaty). Opracowanie uchwał, statutu, liczne wyjazdy do nadania nr rejestrowych: ARMIR, NIP, Regon, Urząd Skarbowy, konto bankowe.
 5. Zorganizowanie wiosennego sprzątania Sulistrowic pod hasłem Niech ta ziemia blaskiem świeci, nie zostawiaj tutaj śmieci!” – 30 marca 2019 w zespole ponad 30 osób, wyposażonych w worki i rękawice wysprzątano całą wieś ze śmieci.
 6. Opracowanie historii Sulistrowic wraz ze zdjęciami przez Członków Stowarzyszenia Sulistrowice – w toku realizacji graficznej.
 7. Pozyskanie ze Starostwa Powiatowego planu wsi i jej zaktualizowanie o nowo powstałe ulice – w toku realizacji graficznej.
 8. Zawarcie stałej umowy na usługę koszenia boiska, parkingu przy przystanku i placu zabaw przy świetlicy.
 9. Zorganizowanie, pomalowanie 10 koszy na śmieci w kwiaty i ich ustawienie na plaży przy zalewie i boisku – wykonane: III-VIII.2019 r.
 10. Zorganizowanie strefy kibica podczas 32 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – Ślężański Mnich 07.04.2019 r.
 11. Rewitalizacja terenu w centrum wsi: usunięcie kontenerów na śmieci i PCK, uformowanie terenu, zbudowanie nowej tablicy ogłoszeń, utworzenie aranżacji roślinnej z miejscem na odpoczynek – wykonane: IV-V.2019 r.
 12. Przeprowadzenie akcji zbierania datków na budowę tablic informacyjnych z mapą i historią wsi – wykonane: V-VII.2019 r. Zebrano prawie 440 zł.
 13. Zorganizowanie Dnia Dziecka na terenie świetlicy i placu zabaw przy wsparciu księdza Kuby – 30.05.19 r.
 14. Koordynacja działań dowozu wody pitnej w czasie skażenia wody w wodociągu gminnym; utworzenie bazy numerów telefonów mieszkańców do alertów szybkiego powiadamiania – 4-5.07.19 r.
 15. Opracowanie wniosku o grant w LGD na promocję wsi „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych, dotyczących zasobów obszaru” (poligrafia tablic z historią i planem wsi, folder z historią Sulistrowic i broszura edukacyjna o ochronie środowiska ze zdjęciami, przetłumaczone na język angielski i niemiecki; bannery witające z logo Sulistrowic, koszulki i torby z logo Sulistrowic) – 11.06.19 r.
 16. Organizacja i koordynacja konkursu na najpiękniejszy ogród w ramach Stowarzyszenia Sulistrowice na terenie całej gminy Sobótka – wykonane: VI-VIII.2019 r.
 17. Gruntowna renowacja krzyża przydrożnego z przedwojenną figurą Chrystusa oraz wykarczowanie i uporządkowanie przyległego terenu – wykonane: III-VII.2019 r.
 18. Renowacja kapliczki z figurą Madonny przy ul. Dębowej – wykonane: IV-VII.2019 r.
 19. Zorganizowanie miejsca piknikowego dla kilkunastu dzieci ze szpitala onkologicznego – 13.07.2019 r.
 20. Renowacja i ustawienie biblioteki pod chmurką – VII.2019 r.
 21. Renowacja podestu do tańców przy muszli koncertowej oraz ławek – VIII.2019 r.
 22. Zorganizowanie festynu pod hasłem „Dookoła natury” dla mieszkańców i gości.
 23. Opracowanie wniosku o grant w Fundacji PZU na remont sali spotkań w świetlicy – VII.2019 r.
 24. Zorganizowanie stoiska Sulistrowic na Dożynkach Gminnych – IX.2019 r.
 25. Wyjazd studyjny Sołtysa do Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej – szkolenie X.2019 r.
 26. Zorganizowania szkolenia z prawa konsumenckiego w świetlicy – X.2019 r.
 27. Zorganizowanie Dnia Ziemniaka z poczęstunkiem i muzyką w tle X.2019 r.
 28. Zakup 20 flag narodowych, którymi zarządza Mariusz Chorążewski, radny sołecki.
 29. Zbudowanie konstrukcji dwóch tablic na historię i plan wsi – oczekujemy na środki z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie inwestycji.
 30. Zorganizowanie z Nadleśnictwa dębowego drewna na ławki dla mieszkańców XI.2019 – zostaną zrobione na wiosnę.
 31. Przeprowadzenie remontu reprezentacyjnej sali spotkań w świetlicy ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i Fundacji PZU. Koordynacja prac wolontariackich, piaskowania i fugowania ścian, zakładania elektryki i re-gipsów, zakupu wyposażenia, analizy porównawcze robót budowlanych dla UMiG wraz ze sprawozdaniem wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
 32. Postaranie się o darowiznę 218 donic z fabryki JeleniaPlast, które już są świąteczną ozdobą wsi.
 33. Zakup wyposażenia do kuchni i na imprezy w plenerze ze środków KGW, m.in. kuchenka z piekarnikiem, stoły cateringowe, termosy na napoje i gorące dania, drabina, odkurzacz, noże, deski, dzbanki i obrusy cateringowe.
 34. Zorganizowanie Andrzejkowej parapetów w sali spotkań z oprawą świąteczną, poczęstunkiem i muzyką.
 35. Ustawienie i przystrojenie choinki w rynku wsi.
 36. Organizacja Sylwestra na sali świetlicowej: promocja i wyposażenie.
 37. Interwencje w Gminie i Starostwie Powiatowym, w efekcie czego poprawiło się bezpieczeństwo na głównych drogach wsi. Sformułowanie ponad 40 wniosków do Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w następujących tematach:
 • bezpieczna droga – próg zwalniający z pasami, oznakowaniem pionowym i poziomy na przystanku autobusowym oraz punktami odblaskowymi na asfalcie, gdzie rano zbierają się uczniowie, bariery ochronne, nowe tablice z nazwami ulic; zrealizowane;
 • lustra drogowe na dwóch skrzyżowaniach: ul. Wichrowa z ul. Chrobrego oraz ul. Dębowa z ul. Jagiellońską; 4 monity w Gminie i Starostwie Powiatowym – w toku, ustawiono słupy pod lustra;
 • odtworzenie poboczy w centrum i na wyjeździe ze wsi; zrealizowane;
 • udrożnienie rowów wzdłuż głównych dwóch ulic wsi; zrealizowane;
 • przesunięcie znaku teren zabudowany z ograniczeniem prędkości do 40 km/h zza mostu na wysokość ulicy Lipcowej – odmowa Starostwa;
 • prośba o zgodę na rewitalizację ryneczku wsi (konserwator zabytków, starostwo powiatowe – wydział dróg i wydział architektury); zrealizowane;
 • prośba o zgodę na postawienie instalacji tzw. Powitajki przy głównym wjeździe do wsi; jest zgoda, w poszukiwaniu funduszy zewnętrznych na sfinansowanie;
 • remont sali spotkań w świetlicy; zrealizowane częściowo, pozostaje do renowacji podłoga;
 • uszkodzenia po zimie na plaży, zapewnienie toalet i koszy na śmieci oraz szlabanu; zrealizowane;
 • prośba o zgodę na uprzątnięcie gruzowiska przy ul. Jagiellońskiej 18; zrealizowane;
 • przywrócenie połączenia autobusowego Sulistrowic z Sobótką i Świdnicą; dwukrotna interwencja – w toku, (pismo z 23.09.19)UMiG prowadzi rozmowy w sprawie uruchomienia okólnej linii dowożącej mieszkańców okolicznych wsi na terenie gminy do głównych punktów przesiadkowych w Mirosławicach, Siedlakowicach i Sobótce;
 • zakup czerwonej tablicy urzędowej „Świetlica wiejska” – odmowa Gminy; (tablica urzędowa i flaga z logo Sulistrowic została podarowana przez Grzegorza Mieczkowskiego – naszego grafika).
 • odbudowa tarasów widokowych nad plażą; odmowa Gminy;
 • przekazanie remizy do celów statutowych wsi; zrealizowane;
 • nadanie nazw nowym ulicom we wsi; zrealizowane;
 • usunięcie uschniętych drzew przy oczyszczalni ścieków; w toku;
 • interwencja w sprawie rujnowania wałów kultowych na Raduni – realizowane;
 • zaprojektowanie nasadzenia alei drzewek ozdobnych wzdłuż ogrodzenia z cmentarzem (jarząb zwyczajny, głóg pośredni, śliwa wiśniowa, jabłoń ozdobna; w toku – na wiosnę;
 • odtworzenie pobocza na ul. Wypoczynkowej pomiędzy ulicami Nowa i Plażowa, w kierunku wjazdu na plażę gminną i dalej do połączenia z mostem na zaporze Zalewu; ujęte w programie gospodarczym na 2020;
 • zamontowanie barier ochronnych na moście nad potokiem wzdłuż ulicy Przemiłej zaraz za budynkiem nr 7/L –brak odpowiedzi;
 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na zalewie w Sulistrowicach: otoczenie drutem kolczastym grzybka przelewowego, wyposażenie w apteczkę i koło ratunkowe na plaży oraz tablicy informacyjnej jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku podtopienia – rozważane przez UMiG;
 • reklamacja uszkodzonej okładziny na dachu muszli koncertowej w Sulistrowicach – zrealizowane;
 • odbudowa rowu przy ulicy Liskowej – zrealizowane;
 • zakup i montaż solarnych lamp, względnie doświetlających drogę na ulicach: Liskowa, Piękna, Przemiła i Długa – dwukrotna interwencja w UMiG ze wskazaniem na źródło pozyskania funduszy z Urzędu Marszałkowskiego – ujęte w planie budżetowym bez podania terminu;
 • zakup węgla na ogrzanie świetlicy – zrealizowane;
 • umieszczenie tablic informacyjnych na ścianie wiaty na plaży z historią i planem Sulistrowic – w toku;
 • odtworzenie drogi wzdłuż Potoku Sulistrowickiego od ul. Wypoczynkowej w kierunku oczyszczalni ścieków, do ul. Jagiellońskiej, tuż przed wjazdem na most – brak funduszy, UMiG zaoferował kruszywo;
 • zezwolenie Burmistrza na sfinansowanie budowy ze środków unijnych przez Stowarzyszenie Sulistrowice nowej wiaty biesiadnej na boisku w Sulistrowicach – w oczekiwaniu na odpowiedź;
 1. Pozyskanie 7 grantów – 100% skuteczność na kwotę 57.000 zł.
 • Stowarzyszenie Sulistrowice – Promocja Sulistrowic: historia i plan wsi na tablicach informacyjnych i folderach, folderu o ochronie środowiska w Sulistrowicach (kompostowniki, pszczółki murarki, identyfikacja i wykorzystanie ziół, naturalne środki ochrony roślin); produkcja koszulek i toreb z nadrukiem logo promującego Sulistrowice, drewniane magnesy z logo Sulistrowic, 2 bannery witamy – zapraszamy, 2 pieczęcie do widokówek z logo (ex libris).
 • Stowarzyszenie Sulistrowice / Fundacja PZU – Remont sali świetlicowej: środki na materiały budowlane i wyposażenie (re-gipsy, farby, pędzle, krzesła, pufy, oświetlenie, nagłośnienie, stojak do projektora.
 • Stowarzyszenie Sulistrowice – Rewitalizacja rynku: budowa i montaż tablic informacyjnych z historią i planem wsi, budowa stylowej dębowej ławki z podręcznym stolikiem i koszem na śmieci, aranżacja roślinno-kamienna wokół tablic.
 • Stowarzyszenie Miłośników Ślężańskiego Parku Krajobrazowego – Warsztaty zielarskie „rośliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego źródłem zdrowia, urody i komfortu życia”, 7 spotkań – wykład na temat „wykorzystanie roślin wolno rosnących na terenie Ślężańskiego parku Krajobrazowego w codziennym żywieniu rodziny”, wykład i warsztat z profilaktyki dietetycznej, 5 warsztatów z rozpoznawania gatunków roślin i sporządzania preparatów i kosmetyków.
 • Stowarzyszenie Sulistrowice – Warsztaty wikliniarskie: dwa intensywne spotkania weekendowe, nauczymy się techniki wikliniarstwa i stworzymy plenerowe instalacje, które ozdobią zakątki Sulistrowic.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sulistrowicach – Koncert na 100-lecie Cudu nad Wisłą: koncert kwartetu filharmoników śląskich z muzyką patriotyczną i filmową w uroczystej oprawie chorągwi polskich i poczęstunkiem.
 • KGW – 4000 zł na cele statutowe.
 • Stowarzyszenie Sulistrowice / Südzucker Polska – wyposażenie łazienki po remoncie budowlanym.

 

Kalendarz wydarzeń w Sulistrowicach na 2020 rok

 

l.p.

Temat spotkania

Termin spotkania

1

Karnawał w Świetlicy

1 lutego (sobota) godz. 17.00

2

Wiosenne sprzątanie Sulistrowic

21 marca (sobota) godz. 10.00

3

Piknik przy ognisku – powitanie wiosny

21 marca (sobota) godz. 17.00

4

Warsztaty zielarskie: wykład na temat „wykorzystanie roślin wolno rosnących na terenie Ślężańskiego parku Krajobrazowego w codziennym żywieniu rodziny”.

23 maja

5

Dzień Dziecka

30 maja

6

Wykład i warsztaty z zakresu profilaktyki dietetycznej

6 czerwca

7

Warsztaty zielarskie w plenerze

13 czerwca

8

Warsztaty wikliniarskie

Weekendowo w lipcu 4, 5, 11, 12 (sobota, niedziela)

9

Festyn Sulistrowicki

18 lipca godz. 16.00

10

Warsztaty zielarskie w plenerze

25 lipca

11

Koncert z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą

8 sierpnia godz. 18.00

12

Warsztaty zielarskie w plenerze

22 sierpnia

13

Warsztaty zielarskie w plenerze

12 września

14

Dzień Ziemniaka z giełdą roślin

26 września godz. 15.00

15

Warsztaty zielarskie w plenerze

3 października

16

Święto Niepodległości

11 listopada (środa)

17

Spotkanie adwentowe

12 grudnia

 

Atrakcje podczas imprez integracyjnych:

 1. Zabawa karnawałowa – do dyspozycji będzie ponad 40 strojów karnawałowych. Wstęp po 10 złotych, za napoje, muzykę i wystrój sali. Przekąski we własnym zakresie. W kolejnych latach planowane są bale z tematem przewodnim, np. piraci z Karaibów, na ludowo, na Dzikim Zachodzie, lata 70-te, bajkowe postacie, lata PRL-u, itd. (w piątek – przygotowanie, w sobotę – zabawa, niedziela – sprzątanie).
 2. Wielkie sprzątanie Sulistrowic – rozdanie worków i rękawic mieszkańcom sprzątającym miejsca wspólne. Fotoreportaż z akcji porządkowej.
 3. Piknik na I Dzień Wiosny – po wiosennym sprzątaniu wieczorne integracyjne ognisko z kiełbaskami i napitkiem. Przekąski we własnym zakresie.
 4. Dzień Dziecka – zabawy przy muzyce w towarzystwie harcerek animatorek. Dzieci otrzymają smaczny poczęstunek. Będą atrakcyjne niespodzianki.
 5. Warsztaty zielarskie – cykl spotkań zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, sfinansowany z grantu LGD. Pierwsze spotkanie będzie wykładem na temat „Wykorzystanie roślin wolno rosnących na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w codziennym żywieniu rodziny”. Wykładowcą będzie Dr Stanisław Tronina z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Warsztaty zielarskie – wykład i warsztaty z zakresu profilaktyki dietetycznej. Omówione zostaną błędy żywieniowe oraz przygotujemy odżywcze desery. Wykładowcą będzie Alicja Krupa, psychodietetyk.
 7. Warsztaty zielarskie – cykl V spotkań z panią Ireną Brambor, naszą dyplomowaną zielarką z doświadczeniem. Zajęcia będą odbywać się w plenerze – na łąkach wokół wsi, gdzie będzie można nauczyć się rozpoznawać lecznicze rośliny, a także w świetlicy, gdzie przygotujemy zdrowotne preparaty oraz kosmetyki.
 8. Warsztaty wikliniarskie – dwa intensywne spotkania weekendowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Sulistrowice. W trakcie warsztatów nauczymy się techniki wikliniarstwa i stworzymy plenerowe instalacje, które ozdobią zakątki Sulistrowic.
 9. Festyn Sulistrowicki – zabawa zorganizowana przez mieszkańców dla mieszkańców i gości, z muzyką i tańcami, lokalnymi przysmakami i licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych: grill, popcorn, Suli-lody, balony, bańki mydlane, malowanie twarzy, warkoczyki. Pokaz strażaków z udzielania pierwszej pomocy. Kiermasz „Przyda się”. Loteria fantowa na rewitalizację wsi.
 10. Koncert z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą – koncert kwartetu filharmoników śląskich z muzyką patriotyczną i filmową w uroczystej oprawie chorągwi polskich i poczęstunkiem. Parada Terytorialsów. Pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego.
 11. Dzień Ziemniaka z giełdą roślin – ognisko z poczęstunkiem (kiełbaski, ziemniaki i piwo). Sąsiedzi przynoszą przekąski. Tańce i muzyka. Na giełdzie roślin okoliczni mieszkańcy wymieniają się nadwyżkami roślin i nasion ze swoich ogrodów oraz poradami na temat ich pielęgnacji.
 12. Narodowe Święto Niepodległości – festiwal latawców, ognisko z muzyką, pieczenie kartofli, grzaniec z przyprawami. Wszyscy uczestnicy ubrani mile widziani w barwach narodowych.
 13. Spotkanie adwentowe – spotkanie dzieci i dorosłych. Giełda ozdób świątecznych, a w kuchni świetlicowej pieczenie pierniczków połączone ze wspólnym ozdabianiem i smakowaniem. Dla dzieci czytanie bajek przez znakomitych lektorów. Dla dorosłych grzaniec z przyprawami korzennymi.